Umění Tao

    Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5. stolet př. Kr. Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťing. Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich.  Nastolit v sobě vnitřní klid, osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvalé skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. (Tao pralátka, te vesmírná síla individuální přirozenost a ťing kniha)

  Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filozofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní a etickou, která je naopak preferována východní filozofií, jež  pro nás může být návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době.

   Dynamickou sílou je -jin a jang, kdy vrcholení jednoho znamená pokles druhého a naopak. Jejich rovnováhu a stabilitu udržuje nepřetržité plynutí životní energie. Kdykoliv se pohybu naruší, dochází k poruše daného systému. (nebe, zemi, lidstvo nebo tělo člověka)


   Tao nezná pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou. Nadřadíme-li jednu z těchto hodnot, vytváří to spekulativní abstraktní myšlení. Nesmíme nikoho ovlivňovat, vylepšovat, formovat a vnucovat mu svůj pojem pravdy či dobra. Toto napravování lidí vede k pokrytectví a snaze udělat lidi závislými na nás nebo na věcech. To způsobuje potíže v osobním životě i ve společnosti.

 Proto poučovat beze slov a jednat bez zasahování je vrcholem taoistické moudrosti.

    Důraz je kladen na instinkt i intuici, které však člověk v dnešním světě využívá málo víceje formován vnějšími okolnostmi. Při svém rozhodování se nedovedeme oprostit od vnějších vlivů. Nebereme na vědomí, že pouze jeho vnitřní síla je ustavičným tokem a nepřetržitou proměnou člověka. 
 
    Současná doba je obdobím rozvoje technologií a změny životního stylu. Nové vědecké poznatky v oblasti informací mění reálné podmínky každodenního života, což přináší stále vyšší nároky na stabilitu lidského organismu a na lidskou psychiku.

    Je třeba najít svou vlastní cestu svého osobního uplatnění zvýšením nároku na své chování, zvyky, emoce a zdraví. Často se trápíme pro věci, které ani neovlivňují náš život a tím si sami podlamujeme své zdraví. Proč ničenu nevěříme a u ničeho i když je to pro nás podstatné, nevydržíme? Vymlouváme se, že za to nemůžeme, všichni nám jen ubližují a nikdo nás nemá rád. Všem se daří, jen nám ne. Můžeme si pomoci sami rozborem našeho vnitřního stavu, jak nám doporučuje taoismus.

    V posledních letech u nás došlo k masovému studiu východní filozofie, takže lidé získali spoustu informací, v nichž se však často neumějí orientovat a jež ani neumějí použít. Aplikují je, aniž bych si uvědomili, že východní kultura je ve své podstatě jiná než západní. Neznáme-li pravidla života ve společnosti a přírodní zákonitosti, často 
se ocitámeve stresu. Od stresu se můžeme osvobodit. Jiné to však je se strachem, který je často zakotven v našem podvědomí a zrcadlí naše životní zkušenosti i zdravotní stav.
 
    Proto je zapotřebí pochopit podstatu svého života. Především bychom se ale měli naučit pomocí filozofie Taoismu, vnitřních cviků, posilovat vnitřní orgány a nervovou soustavu.Teprve potom se můžeme plně věnovat posilování své vůle a svých emocí.

     Většina z nás neumí správně dýchat a dýchá velmi plytce. Proto  cviky pro zdraví kladou na správné dýchání velký důraz. Základem je takzvaný plynulý vědomy nádech a dlouhý výdech Zvládnutí tohoto způsobu dýchání je prvním krokem k trvalému zdraví.
 
Doporučujeme - prodýchavání a aktivaci čaker, vibracní meditace manter a pravidelné prováděni
vibrační meditace sate.

   Cviky pro zdraví a meditace nám dávají možnost vědomého řízení energie do míst, kde se tato energie dostává bez našeho vědomí, pomocí podvědomí, které řídí nepřetržitě činnost vnitřních orgánů. Udržet si kondici a pružnost těla v každém věku. 

Dává nám to jistotu, vyšší sebevědomí i sebedůvěru. 


N a b í z í m e: 

p ř e d n á š k u - s e m i n á ř:

- Seznámení s principy Tao a ukázky vnitřních cviků a svět meditaci.

Objednat - termín a čas: lektor Ing. Angel Buna, mob.+420 735 762 022
Těšíme se na Vás, rádi přijedeme k vám do firmy, střediska, školy, 
čajovny nebo na soukromé party.


http://tao.kvalitne.cz/krebsova.html

 
 Osm pilířů Taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence.Jejích naplnění odpovídá požadavkům plného uspokojení naších základních fyzických a duchovních potřeb a tím nám umožňuje rozvinout všechen náš lidský potenciál.

1. Filozofie Taoismu nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky, závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti. 

Duševní rozvoj bez neustálého zájmu o své zdrávi nevede k harmonizaci těla a duše. Tao představuje řadu pouček, jimiž se můžeme řídit individuálně, abychom dosáhli úspěchu. Spočívá na poznání obecně platných zákonitostí, jež jsou sice skryty, ale projevují se vždy a všude. Nabízí nám podrobné informace o metodách vhodných k vedení a stimulaci společenského a individuálního osobního vývoje.

2 - vnitřní cviky pro zdraví vycházející z chovaní různých zvířat, směrové cviky, cvik zvěrokruhu a cviky posilující nervovou soustavu. Velmi důležité je u těchto cviku technika dýchání. Jedná se o hluboký nádech do plných plic a při dlouhém výdechu se napnou svaly a vesmírná energie proudí prostřednictvím čaker do jednotlivých žláz.

Sestava vnitřních cviků, které pomocí správného dýchání podporují proudění vesmírné energie v našem těle. Tato energie svou vibrací posiluje všechny vnitřní orgány a celou naší nervovou soustavu. Stabilizuje zdraví, působí preventivně proti všem chorobám a léčí naše nemocné orgány. Obnovuje sílu našeho instinktu a intuice a prodlužuje naše mládí. Posiluje naší vůli, sebevědomí, sebedůvěru a prodlužuje lidský život. Jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost.

 Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie našeho těla i duše. Jednoduchý systém denních dýchacích cvičení plný nádech a dlouhý výdech je základem "vnitřních cviků" navozující vzájemnou harmonie mezi jin a jang a tím udržují zdraví v organizmu, posilují tělo i duši.

Vibrační meditace manter nám nejenom pročisťuje čakry a posiluje vnitřní orgány, ale hlavně se učíme plnému nádechu a dlouhému výdechu. 

Vibraci při výdechu přebírá naše podvědomí a to nám prodlužuje dech bez našeho přičinění. Známe 32 manter, které působí i na naše meridiány. Pro začátek stačí používat jen 4 zakládni mantry, které uvádím: O a M vibruje 7, 6  a 5 čakra, MA a NY 4 a 3, PE a GY 2 a 1, HU a M všechny čakry. Pravidelná vibrační meditace posiluje vnitřní orgány, uzdravuje naše neduhy a působí preventivně na naše zdraví. Posiluje a stabilizuje nervovou soustavu, ovládá emoce a city. Tibetský pohled na čakry je jiný, než indický. 

3 - Vyrovnaná výživa má podstatnou roli v našem životě. Důležitá je rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí. Využívat více vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Diferencovaná strava podle našich potřeb, našeho zdravotního stavu a věku. Výživa posiluje imunitní systém, dodává nám energii, zvyšuje a ovlivňuje naši aktivitu a odolnost.

4 - Zapomenuté (opomíjené) poživatiny, byliny a zelené koření, jejich využívání při obohacování stravy, což je pravidlem a zásadou taoistické životosprávy. V účinném nasazování bylin a zeleného koření proti zdravotním potížím nejen čístí, ale trvalé posiluje náš organismus.

5 - Masáže, vyrovnávání a zvyšování energie. Pomáhát vracet zdraví druhým. Technika masáží, se soustřeďuje na dráhy meridiánů a na cirkulaci energie tělem k posilování a prodlužování životních funkcí.

6 - Moudrost pohlavního života. Posiluje životnost pohlavních orgánů s využitím pohlavní energie k léčení různých specifických neduhů.

7 - Umění sebeovládání. Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a sebeuspokojení.

a) - věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás životem. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás plně uspokojí a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.

b) - věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního potenciálu každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobní slabosti. Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.

c) - pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka, jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího postupu k dosažení úspěchu.

d) - numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž charakterizují náš život.

e) - astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční budoucnost, fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.

f) - systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil
a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí a poloze nemovitého a dalšího majetku.

g) - studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které podmiňují přírodní jevy. Poznávání a využití meteorologických změn i tendencí ve vývoji různých záležitostí.

8 - Úspěch - odhaluje mechanismy, jimiž se řídí různé důležité životní události a síly, které těmto záležitostem dávají směr. Metody analýzy těchto sil, s jejichž pomocí je možné určit schémata vývoje a vypracovat na jejich podkladě strategii úspěchu. Pomáhá nám dát správný směr a náplň naší každodenní činnosti na základě obecně platných zákonitostí.

Metody analýz:

a) - studium symbolů a znaků představujících konečné proměny, které se odehrávají ve vesmíru. Současně podléhají přesným zákonitostem platným ve fyzice, v chemii, v biologii v geometrii, algebře a v dalších odvětvích matematiky a ostatních věd.

b) - poznání zvratů se opírá o studium společenské filozofie a psychologie jednání tak, jak je zachycuje soubor 64 hexagramu I-tingu. Tvoří ho šest čar, které dohromady představují současnou etapu v osobním a společenském životě.

c) - předvídání budoucnosti podle prostoru a času. Princip cyklického pohybu. Co se děje, se znovu opakuje v jiné formě. Studiem jevu v časoprostoru. Správně vykládat jevy, jenž se dějí v hranicích času tak, jak my ho chápeme a vnímáme.

Když zvládneme umění Taoismu a trvalé udržujeme kondici a pružnost našeho těla v každém věku. To nám dává jistotu, vyšší sebevědomí a sebedůvěru. Meditace posilují naši psychiku a emoce, dávají nám pocit klidu a pohody, kterou potřebujeme pro všechny oblasti našeho života a činnosti. Poskytuje nám to pocit svěžesti, elánu a vždy dobrou náladu v každodenním životě. 

K tomu nás vedou znalosti uvedených osmi pilířů Taoismu  
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one